"Hỡi thế gian tình là chi, mà đôi lứa hẹn thề sống chết" có nguồn gốc nằm trong một...