Đàn bà khôn là người luôn chọn cách sống cho mình đầu tiên – nói như vậy không hẳn...